//Cookiebot // Facebook Skip to content

Medlemsvilkår

I nedenstående finder du eRonings medlemsbetingelser for alle medlemmer
Gældende pr. 01/02/2021

1. GENERELT

Følgende medlemsbetingelser (herefter Medlemsbetingelser) er gældende for medlemskaber hos eRoning, Dansk Forening for Rosport, Skovalleen 38A 2880 Bagsværd (Herefter eRoning) 

Aftaler om medlemskab indgået mellem eRoning via dets digitale kanaler (internet/app) indgås mellem en privatperson (herefter Medlemmet) og eRoning 

Udover disse Medlemsbetingelser vil Medlemmet også være bundet af de til enhver tid gældende særlige vilkår og regler, der henvises til i disse Medlemsbetingelser. Sådanne særlige vilkår og regler udgør en integreret, uadskillelig del af Medlemsbetingelserne. 

2. MEDLEMSKAB AF eRoning

2.1. VILKÅR FOR OPRETTELSE AF MEDLEMSKAB 

Ved oprettelsen af medlemskabet skal Medlemmet oplyse sit navn, fødselsår, adresse, e-mail, evt. roklub – og evt. konto- og registreringsnummer afhængig af betalingsmetoden. Hvis kontakt- eller bank-/kortoplysninger efterfølgende ændres, skal dette straks meddeles eRoning. Det er medlemmets ansvar, at eRoning til hver en tid har medlemmets korrekte kontaktoplysninger. eRoning gemmer navn dit navn, fødselsår, adresse, e-mail, evt. roklub efter gældende GDPR-regler.  

2.2. MEDLEMSKABSTYPER 

Oversigt over eRoning’s til enhver tid gældende medlemskabstyper samt særlige vilkår, regler, tilkøb og tillægstjenester for de enkelte medlemskabstyper findes her. 

Et medlemskab er personligt og må ikke benyttes af andre end Medlemmet, medmindre dette er specificeret. Medlemskabet giver Medlemmet adgang til at benytte de services, der er omfattet af medlemskabstypen. 

Medlemskabet kan benyttes fra den aftalte startdato, som fremgår af købskvitteringen. 

2.5. MEDLEMMETS ÆNDRING AF MEDLEMSKABSTYPE 

Hvis Medlemmet ændrer en medlemskabstype købt til kampagnepris (herunder ændrer medlemskabstype i en eventuel bindingsperiode) medfører det, at kampagneprisen bortfalder, og Medlemmet skal betale fuld pris for det ændrede medlemskab fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. 

2.6. PAUSE 

Medlemmet kan udenfor bindingsperioder af- og tilmelde sig eRonings services med øjeblikkelig virkning, og således pause sit medlemskab. Medlemmet kan genstarte sit medlemskab ved at oprette sig som medlem igen. 

3. WEBSITE

eRoning giver Medlemmet adgang til at håndtere sit medlemskab og træning via eRoning’s website. Medlemmets benyttelse af visse funktioner forudsætter, at Medlemmet logger på og benytter personlige login-oplysninger modtaget fra eRoning. 

eRoning er ikke ansvarlig for manglende tilgængelighed til, nedbrud i og fejl eller tekniske problemer ved www.eRoning.dk, herunder ifm. tilmelding, afmelding m.v. 

4. HELBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE 

Al træning sker på eget ansvar. Medlemmet er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos eRoning, ligesom Medlemmet er ansvarlig for at have modtaget nødvendig instruktion for at udføre aktiviteter korrekt og forsvarligt. eRoning bærer ikke ansvaret for eventuelle personskader som følge af manglende overholdelse af foranstående eller ulykker eller andre besøgendes handlinger eller undladelser. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder i øvrigt. 

5. BETALING

Medlemmet skal betale månedligt for løbende medlemskab og eventuelle øvrige gebyrer og ydelser i henhold til eRoning’s til enhver tid gældende priser. Et løbende medlemskab af eRoning kræver, at Medlemmet er tilmeldt en af eRoning anvist betalingstjeneste til automatiske betalinger. 

Den månedlige betaling for medlemskabet og øvrige gebyrer/ydelser forfalder løbende til det aftalte tidspunkt bortset fra ved opstart, hvor første medlemsskabsperiode betales ved tilmelding. 

Medlemmet er ansvarligt for, at medlemskabet og gebyrer og ydelser betales rettidigt. 

Medlemmet modtager sine kvitteringer på mail, hvor betalingen er udspecificeret. 

5.1. BETALINGSTJENESTE TIL AUTOMATISKE BETALINGER 

eRoning benytter betalingsservicen Stripe og beløbet for dit medlemskab bliver trukket automatisk hver måned på det kreditkort du har tilknyttet.  

Det er Medlemmets ansvar at sikre, at aftalen er korrekt tilmeldt betalingstjenesten til automatiske betalinger. Hvis aftalen ikke er oprettet korrekt, kan eRoning opkræve det til enhver tid gældende gebyr, jf. eRoning’s prisside. 

5.2. MANGLENDE ELLER FOR SEN BETALING 

Hvis et skyldigt beløb ikke betales rettidigt, udsendes en rykkerskrivelse.  

Betales der ikke inden den angivne forfaldsdato, har eRoning ret til uden varsel at blokere medlemskabet, så Medlemmet ikke kan træne. Hvis betalingsmisligholdelsen fortsætter, har eRoning ret til uden yderligere varsel at ophæve medlemskabet og til at opkræve andre udeståender til betaling straks. 

Medlemmet kan ikke benytte eRoning services før det fulde udestående er betalt til eRoning, og der er fremvist dokumentation herfor. 

eRoning forbeholder sig ret til selvstændigt eller via en samarbejdspartner at opkræve det udestående beløb, et gebyr for rykning og for sen betaling samt at indberette dårlige betalere til RKI/Experian i henhold til RKI’s gældende vilkår. 

Gebyret fastsættes af eRoning eller af eRoning’s eksterne samarbejdspartnere. 

Ved bortvisning af medlemmet, ophævelse af medlemskabet, udelukkelse af Medlemmet samt ved politianmeldelse, jf. §§ 3.1. og 8, forfalder alle udestående beløb til betaling straks. 

5.3. REFUNDERING AF TILGODEHAVENDER 

I tilfælde af et tilgodehavende hos eRoning, vil eRoning refundere Medlemmets fulde tilgodehavende. Refundering kun kan ske til danske bankkonti. 

6. ÆNDRINGER

6.1. ERONING kan løbende foretage ændringer af disse Medlemsbetingelser. Ændringer vil blive meddelt i god tid via eRoning’s digitale kanaler. Såfremt der er tale om væsentlige ændringer for medlemmet, underretter eRoning medlemmet om ændringen med minimum 30 dages skriftligt varsel pr. e-kommunikation til ændringens ikrafttræden. Medlemmet har altid mulighed for at opsige medlemskabet. 

6.2 eRoning kan løbende foretage ændringer i udbudte medlemskabstyper, tjenester og produkter. eRoning varsler Medlemmet herom med minimum 30 dages skriftligt varsel pr. e-kommunikation til ændringens ikrafttræden. 

Medlemmet har altid mulighed for at opsige medlemskabet i overensstemmelse. 

6.3 eRoning kan løbende foretage prisændringer. eRoning kan foretage regulering af medlemsskabsprisenVidere kan sådanne ændringer foretages, såfremt de er et resultat af øgede udgifter forbundet med drifts og sikkerhedsmæssige forhold eller udefrakommende omkostninger relateret til eRoning’s levering af ydelser til medlemmet såsom imødekommelse af myndighedskrav eller nye eller ændrede lovkrav, omkostninger til leverandører eller imødekommelse af løbende inflation, samt som følge af udvidelser af eller ændringer i eRoning’s medlemskaber og tjenester. Såfremt eRoning foretager sådanne prisændringer underretter eRoning Medlemmet herom med minimum 30 dages skriftligt varsel via e-kommunikation til prisændringens ikrafttræden. Medlemmet har altid mulighed for at opsige medlemskabet i overensstemmelse. 

6.4 eRoning kan løbende indføre nye gebyrer eller ændre gebyrer omfattet af Medlemsbetingelserne. Sådanne gebyrer kan eksempelvis indføres eller reguleres som følge af øgede omkostninger for eRoning til håndtering af kundehenvendelser, bortkomne medlemskort eller andet udstyr eller håndtering af kundebetalinger, herunder som følge af omlægninger af eRoning g’s forretningsgange. Ændringerne vil fremgå i god tid af eRoning’s til enhver tid gældende prisliste samt eRoning’s digitale kanaler. Såfremt eRoning indfører nye gebyrer underretter eRoning Medlemmet herom med minimum 30 dages skriftligt varsel pr. e-kommunikation til gebyrets ikrafttræden. Såfremt der sker en stigning i et eksisterende gebyrs størrelse på over 10%, underretter eRoning Medlemmet herom med 45 dages skriftligt varsel pr. ekommunikation inden, en sådan stigning træder i kraft. 

7. OPSIGELSE, OPHÆVELSE M.V.

7.1 MEDLEMMETS OPSIGELSE 

Medlemmet kan til enhver tid opsige sit medlemskab til udgangen af en måned. Hvis Medlemmet fx opsiger sit medlemskab den 15. maj, ophører medlemskabet således den 31. maj 

En opsigelse kan ske via www.eRoning.dk under ”min profil”. Medlemmet modtager en kvittering for gennemførelsen af opsigelsen fra ERONING. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, påhviler det Medlemmet/Anden Betaler at bevise, at vedkommende har opsagt medlemskabet. 

7.1.1. MEDLEMMETS OPSIGELSE AF MEDLEMSKAB MED BINDINGSPERIODE 

Hvis Medlemmet har tegnet medlemskab med bindingsperiode, kan medlemskabet tidligst opsiges med virkning fra udgangen af den måned, hvor bindingsperioden udløber. Efter bindingsperiodens udløb kan medlemskabet opsiges i henhold til pkt. 6.1. 

7.2 eRoning’s OPSIGELSE 

eRoning kan til enhver tid opsige Medlemmets medlemskab til udgangen af en måned. Hvis eRoning fx opsiger Medlemmets medlemskab den 15. maj, ophører medlemskabet således den 31maj. 

8. FORTRYDELSESRET

Medlemmet er forpligtet til at betale for Medlemskabet efter 60 dages gratis prøveperiode. Der er således ikke yderligere fortrydelsesret efter at prøveperioden er udløbet.  

Medlemmet har bevisbyrden for, at vedkommende har benyttet fortrydelsesretten, hvis der senere opstår tvivl om dette. 

9. BEHANDLING AF PERSONDATA

Når et medlemskab oprettes i eRoning, samt når Medlemmet benytter sig af eRoning’s øvrige tjenester eller foretager tilkøb, indsamler eRoning diverse personlige oplysninger om Medlemmet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatapolitik, som kan tilgås her. 

10. KLAGEADGANG

Hvis Medlemmet vil klage over sit køb af medlemskab, skal Medlemmet henvende sig til eRoning via vores kontaktformular her. 

11. ANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSNING

11.1. Medmindre andet er anført i Medlemsbetingelserne (herunder Husets Regler), er parterne ansvarlige over for hinanden i henhold til dansk rets almindelige regler. eRoning er dog ikke ansvarlig for tab og skade, der skyldes simpel uagtsomhed, ligesom eRoning ikke er ansvarlig for indirekte tab. 

11.2. Medlemmet er ikke berettiget til at rejse krav om erstatning eller kompensation, hvis Medlemmets muligheder for at benytte eRoning’s servises er nedsat som følge af vedligeholdelsesarbejder, opdatering skader/beskadigelse, reparationer, rengøring, sundhedsmæssige eller hygiejnemæssige tiltag eller andre driftsmæssige handlinger igangsat af eRoning. 

11.3. Såfremt eRoning ikke kan opfylde sine forpligtelser over for Medlemmet som følge af forhold, der ligger uden for eRoning ´s kontrol, og som eRoning ikke kunne forudse eller overvinde konsekvenserne af (force majeure), suspenderes parternes forpligtelser over for hinanden, i den periode force majeure-forholdet består. Medlemmet kan således ikke ophæve medlemskabet i den pågældende periode, men Medlemmet kan opsige medlemskabet på almindelig vis. Såfremt Medlemmet har forudbetalt medlemskab, og eRoning ikke kan opfylde sine forpligtelser over for Medlemmet i en periode som følge af force majeure, kan Medlemmet ikke kræve sådan forudbetalt medlemskab helt eller delvist refunderet eller kompenseret straks for en sådan periode. Hvis medlemskabet fortsat er i kraft efter udløbet af den nævnte periode, vil eRoning modregne værdien af det forudbetalte medlemskab for perioden i efterfølgende fakturering af Medlemmet.

12. LOVVALG OG VÆRNETING

Alle køb omfattet af disse Medlemsbetingelser er underlagt dansk ret.  

Eventuelle uenigheder, som ikke kan afgøres i mindelighed, afgøres af de danske domstole. 

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske og den danske version af Medlemsbetingelserne, har sidstnævnte forrang. 

13. KONTAKTINFORMATION

Ved spørgsmål til disse medlemsbetingelser, er Medlemmet velkommen til at kontakte eRoning via vores kontaktformular her. 

14. VERSIONER

14.1 Dette er version 1.0 – 2021 af eRoning’s medlemsbetingelser, der er gældende for medlemskaber købt fra og med d. 01.02.2021.  

 

Bagsværd 01.02.2021